ระบบระบบการลา

  1. สามารถกำหนดข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทการลา ปฏิทินวันหยุดประจำ ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานและการลา พนักงานประจำด่าน-กลุ่มงาน เป็นต้น ตัวอย่างความสามารถของระบบมีดังนี้
  2. สามารถกำหนดประเภทการลาเช่น ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน, ลาบวช  เป็นต้น
  3. สามารถกำหนดว่าให้การลาแต่ละประเภทมีจำนวนวันลาสูงสุด จำนวนครั้งที่ลาสูงสุด จำนวนวันลาต่อครั้งมากสุดได้ และจำนวนวันลาอย่างน้อยต่อครั้ง
  4. สามารถทำการปรับจำนวนวันลาพักร้อน ตามอายุการทำงานโดยอัตโนมัติและกำหนดจำนวนวันลาในรอบ 1 ปีของแต่ละคนได้
  5. สามารถเชื่อมต่อกับระบบตารางเวลาการทำงาน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเวลาการทำงานกับข้อมูลการลาของบุคลากรเช่น มาทำงานแต่ส่งใบลา หรือขาดงานแต่ไม่ส่งใบลา เป็นต้น
  6. m7